ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Σωματείο με την επωνυμία

« ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑΛH ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Ίδρυση

Το Σωματείο με την επωνυμία

« ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Αχαρνών αριθ. 19 και Σουρμελή ιδρύθηκε το έτος 2008. Η επωνυμία αυτού στην αγγλική γλώσσα είναι: «MASONIC FRATERNlTY – Grand Lodge of Greece».

Τα μέλη του Σωματείου προέρχονται από την Ένωση Προσώπων που ιδρύθηκε αρχικά το έτος 1811, υπό τον τίτλο «Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος εν Ανατολή Κερκύρας, 1811» και έδρα την Αθήνα (Αχαρνών 19), λειτούργησε έκτοτε υπό τον διακριτικό τίτλο «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» ως μόνη στην Ελλάδα κανονικώς και διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολική Τεκτονική Αρχή, μετά δε την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα υπό το καθεστώς του άρθρου 107 Α.Κ. διώκοντος σκοπού φιλοσοφικού, ηθικού και φιλανθρωπικού.

Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Το σήμα του Σωματείου είναι ο αναγεννόμενος ΦΟΙΝΙΞ.

 

Σκοπός

1.- Σκοπός του Σωματείου είναι:

Η θεραπεία και προαγωγή πολιτιστικών αξιών ειδικότερα δε η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων γενικά, και της φιλοσοφικής έρευνας και σκέψης, της μουσικής, του κινηματογράφου και όλων των καλών τεχνών γενικότερα.

Η οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σπουδαζόντων με τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων ή με τη σύσταση υποτροφιών για την ολοκλήρωση των σπουδών των στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Η άσκηση φιλανθρωπικού έργου, με την οικονομική ενίσχυση ενδεών, με την παροχή ιατρικής βοήθειας κ.λ.π., και με την κάθε τρόπο, οικονομική και ηθική ενίσχυση και χορηγία.

Η ανάπτυξη του ηθικού, πολιτιστικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών.

Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, φιλίας και συναδελφώσεως.

Η έρευνα, η μελέτη και επίλυση προβλημάτων και η συμβολή γενικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και η συνεργασία με άλλους φορείς.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη καλών σχέσεων και η φροντίδα μέσα στα πλαίσια των νόμων ελεύθερης πολιτείας και κοινωνίας.

2.- Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερα μπορεί:

α) Να διοργανώνει σεμινάρια, επιμορφωτικούς κύκλους και εκδηλώσεις μουσικής, χορευτικής και δραματικής τέχνης, ομιλίες, ημερίδες, συμπόσια, προβολές, με σκοπό την βαθύτερη μελέτη, επιμόρφωση, πνευματική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών του, της τοπικής κοινωνίας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

β) Επίσης, να διοργανώνει συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, εκδρομές και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις.

γ) Να εκδίδει πληροφοριακό δελτίο για τις δραστηριότητες του Σωματείου.

δ) Να εισηγείται σε αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προτάσεις και μελέτες, οι οποίες αποσκοπούν στην πολιτιστική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου.

ε) Να συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους, Σωματεία και εν γένει τρίτους, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.

στ) Να αναπτύσσει τις δραστηριότητές του αυτές ως και κάθε άλλη σχετική, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή

 

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε: Ιδρυτικά, Τακτικά και

Επίτιμα:

α) Ιδρυτικά Μέλη είναι τα μέλη που συμμετείχαν στην ίδρυση του Σωματείου και έχουν υπογράψει το καταστατικό.

β) Τακτικά Μέλη είναι αυτά των οποίων έγινε δεκτή η σχετική έγγραφη αίτηση με την περιγραφόμενη παρακάτω διαδικασία.

γ) Επίτιμα μέλη είναι τα αυτά που ανακηρύσσονται ως τέτοια από την Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο, απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση και μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Όλα τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του και έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού

β) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου

γ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

ε) ‘Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα να καταβάλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιό του ή την κατωτέρω προσωρινή διοικητική Επιτροπή του Σωματείου, αφού προηγουμένως έχει προταθεί από άλλο μέλος του Σωματείου. Νέο μέλος μπορεί να προτείνει άλλο μέλος μόνο μετά από την πάροδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την εγγραφή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της αίτησης, αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, μετά από αίτημα του αιτούντα, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών, στη πρώτη μετά την αίτηση του αιτούντα σύνοδο της (τακτική ή έκτακτη), για την εγγραφή του αιτούντα ή όχι.

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα, μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποχωρεί οποτεδήποτε από το Σωματείο. Η περί αποχώρησης δήλωσή του πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος, και αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, εκ των οποίων εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι επτά (7) Σύμβουλοι, καθώς και πέντε (5) αναπληρωματικοί

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον τρεις ημέρες ενωρίτερα. Έκτακτα συνεδριάζει το Δ.Σ. όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του, τα οποία θα αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Διοίκηση του Σωματείου και την διαχείριση της περιουσίας του, εκτός εκείνων για τα οποία είναι μόνη αρμόδια η

 

Γενική Συνέλευση.

Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών και οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Σωματείου ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που συντάσσει το Δ. Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. φέρουν συλλογική ευθύνη έναντι του Σωματείου για τις από αμέλεια ή παραδρομή ζημίες αυτού, είναι δε δυνατόν να ανακληθούν από τη Γ.Σ., με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία 213 των παρόντων. Της συλλογικής αυτής ευθύνης εξαιρούνται μόνο τα μέλη του, των οποίων τυχόν αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υποχρεούται σε σύγκληση του Δ.Σ. όταν ζητήσουν τούτο δύο (2) τουλάχιστον μέλη του. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ. Σ., υπογράφει τα πρακτικά και επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου. Υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει, γενικά, για την ανάπτυξη και προαγωγή του Σωματείου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Μητρώο των μελών, διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ και των γενικών συνελεύσεων και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως του Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Ταμίας, ή όταν ο Ταμίας απουσιάζει, ο μεγαλύτερος των συμβούλων. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις

Σωματείου και κρατά τα λογιστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί, επίσης, και τις πληρωμές, μετά από εντάλματα, τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να ανγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της αποφάσεως του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Δ. Σ. για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου, όταν τούτο του ζητηθεί τούτο. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. εκτός από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

 

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Σωματείου και εκλέγεται με τις ίδιες διαδικασίες που εκλέγεται και το Δ.Σ. Εάν δε οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ε. παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή παραιτηθεί, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.

Η Ε.Ε, κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει της εργασίες της.

Η Ε.Ε. δικαιούται να ελέγχει όλες τις διαχειριστικές πράξεις του Δ. Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τον Νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Υποχρεωτικά ελέγχει κάθε χρόνο τα διαχειριστικά έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και τέλος συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Δ.Σ., την οποία και υποβάλλει Γενική Συνέλευση.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη αυτού.

Η Γ. Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Ειδικότερα, αποκλειστικά αυτή και μόνον:

α) Εκλέγει, κάθε τρία χρόνια, την Διοίκηση του Σωματείου και την Εξελεγκτική Επιτροπή

β) Εγκρίνει τον Ισολογισμό της Διοίκησης

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της Διοίκησης.

δ) Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου

ε) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και για τη διάλυση του Σωματείου, και στ) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να τα παύει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

Η Γ.Σ. συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου, τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου και έκτακτα όταν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Οι αιτούντες την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν και τα θέματα ποΙ.) θα συζητηθούν. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει το Δ. Σ. να συγκαλέσει τη Γ. Σ. μέσα σε 15 το αργότερο ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Μέχρι δε την έναρξη οποιασδήποτε Γ. Σ. κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εξοφλεί τις οφειλές του προς το Σωματείο.

Oι προσκλήσεις για κάθε Γενική Συνέλευση είναι έγγραφες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφονται σ’ αυτές η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα αποστέλλονται δε στα μέλη, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνελεύσεως.

Σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι προσκλήσεις αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την συνέλευση. οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γ. Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το % πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, του ½.Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γ. Σ., αυτή επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη γενική συνέλευση είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/4 των μελών και αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα, είναι δε τότε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.

Για την διάλυση του Σωματείου ή την τροποποίηση άρθρων του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται για μεν την απαρτία της Γ. Σ., η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση, πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Προς λήψη δε απόφασης της Γ.Σ. για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίνεται εγγράφως.

Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάΐαξη. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. οι λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η Γ.Σ.

Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται: α) για τις εκλογές οργάνων, β) για τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, γ) για τη διάλυση του Σωματείου, δ) για την ανάκληση μελών του Δ.Σ., ε) για τη διαγραφή μέλους, σε περίπτωση ισοψηφίας του Δ.Σ. για το θέμα αυτό. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γ.Σ. και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.

Επιτρέπεται η εκούσια αντιπροσώπευση μελών στη Γενική Συνέλευση, όχι όμως από τρίτους αλλά από ιδρυτικά ή τακτικά μέλη του Σωματείου.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ.

 

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από:

(α) Από δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία συνδρομή των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από έγκριση του

(γ) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κρατικές επιχορηγήσεις και επιχορηγήσεις οργανισμών ή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και γενικά οικονομικές ενισχύσεις που γίνονται αποδεκτές από το Δ. Σ.

(δ) Από τη διοργάνωση συναυλιών, παραστάσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, λαχειοφόρων αγορών, ίων, γιορτών, παραστάσεων και εκδρομών.

(ε) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.